Všeobecné podmínky členství v Judo do škol

  1. Úvodní ustanovení 
   
   1.  Účelem těchto Všeobecných podmínek členství v Judo do škol je upravit práva a povinnosti vyplývající z členství v Judo do škol, a to mezi členem Juda do škol na straně jedné a Judo do škol z.s. na straně druhé. 
   2. Pro účely Všeobecných podmínek členství v Judo do škol mají níže uvedené pojmy následující význam: 
   
  1. Judo = Životní styl, filozofie, cesta k sebe zlepšování a způsob trávení volného času zdravým způsobem
  2. Judo do škol = Judo do škol z.s., IČ: 06245081, sídlem Foerstrova 1134/61, 779 00 Olomouc, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L-16048
  3. VPČ = Všeobecné podmínky členství v Judo do škol
  4. Člen v Judo do škol = každý, kdo byl na základě přihlášky platně přijat do Judo do škol dle čl. 2 Vznik členství, VPČ 
  5. Stránky Juda do škol = Internetová prezentace Judo do škol umístěná na adrese www.judodoskol.cz 
  6. Podání přihlášky = Vyplnění všech povinných údajů přihlašovacího formuláře umístěného na stránkách Judo do škol a jeho odeslání 
  7. Přijetí člena = Potvrzení přijetí zájemce na výuku juda ze strany zástupce Judo do škol (odst. 2.2.) 
  8. Blok výuky = Výuka Juda pro daný školní rok určená konkrétní věkové a dovednostní kategorii členů 
  9. Jednorázové akce = Jednorázové akce primárně určená pro členy Juda do škol (Judovíkend, Víkendová judoškolka, Noc v tělocvičně, Příměstský tábor, Letní judoškolka, Soustředění apod.)
  10. Pravidla chování = Seznam pravidel uvedených v odst. 4.2., VPČ
  11. Český svaz juda = Český svaz juda z.s., IČ: 00537560, sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6, vedený u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 182
   1.  V případě, že je v rámci VPČ, uveden pojem „člen“ nebo „člen judo do škol“, má se tím v případě nezletilého člena Juda do škol přiměřeně na mysli i jeho zákonný zástupce. 
  1. Vznik členství 
   
   1. Zájemce o členství v Judo do škol činí podáním přihlášky závazný návrh na přijetí do Judo do škol, a to pro konkrétní blok výuky, který si v rámci podání přihlášky sám zvolí. 
   2.  Jednotlivé bloky výuky v Judo do škol kopírují průběh školního roku. 
   3.  Členství vzniká okamžikem výslovného potvrzení přijetí zájemce o členství ze strany Judo do škol. 
   4.  Zájemce o členství je povinen zvolit blok výuky skutečně odpovídající jim dosažené úrovní Juda. 
   5.  Pro úplnost je konstatováno, že odpověď na přihlášku se považuje za výslovné potvrzení přijetí zájemce do Juda do škol. 
   6.  Judo do škol si ve výjimečných případech vyhrazuje právo odmítnout přijmout člena, a to i bez udání důvodů. 
   
  1. Přihlašování na jednorázové akce 
   
   1.  Judo do škol kromě bloků výuky probíhajících v průběhu školního roku pořádá pro své členy také jednorázové akce (Judovíkend, Víkendová judoškolka, Příměstský tábor, Soustředění, Letní judoškolka, Letní tábor, Oddílové turnaje). 
   2.  Na jednorázovou akci se může přihlásit každý člen Juda do škol prostřednictvím online přihlášky uveřejněné na stránkách Juda do škol, a to za předpokladu, že splňuje kvalifikační kritéria účasti (platí zejména pro turnaje). 
   3. Zájemci o účast na jednorázové akci, kteří nejsou členy Juda do škol, a jejíž účast není nijak kvalifikačně limitována, se mohou na danou akci přihlásit. V případě, že se na akci přihlásí větší počet účastníků, si Judo do škol vyhrazuje právo upřednostnit členy z Juda do škol. 
   4.  Při odhlášení méně než 3 dny před začátkem jednorázové akce, účtujeme storno poplatek 50 % z celkové částky.
  1. Pravidla chování 
   
   1.  V případě, že je členem Juda do škol nezletilé dítě, má zákonný zástupce povinnost jej srozumitelným způsobem důkladně seznámit s pravidly chování při výuce Judo i při jednorázových akcích. 
   2.  Člen Juda do škol je při výuce povinen: 
   
  1. Poslouchat a řídit se pokyny trenéra 
  2. Chovat se k ostatním členům Juda do škol ohleduplně 
  3. Dodržovat zásady fair play 
  4. Nemanipulovat s vybavením tělocvičny, které nebylo trenérem výslovně určeno k výuce 
  5. Nebýt pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek
    Mimo výuku je člen Juda do škol povinen: 
  1. Řádně hradit členské příspěvky a úhrady za účast na jednorázových akcích. 
   
   1.  Výše uvedená pravidla chování platí i pro účastníky jednorázových akcí, kteří nejsou členy Juda do škol. 
   2.  Člen Juda do škol, který porušováním pravidel chování narušuje konkrétní trénink, může být z účasti na daném tréninku vyloučen na základě rozhodnutí trenéra. 
   3. V případě, že člen Juda do škol opakovaně narušuje průběh výuky nebo se jednorázově závažným způsobem proviní proti pravidlům chování, může být trvale vyloučen z Juda do škol na základě odůvodněného rozhodnutí předsedy spolku zaslaného do emailové schránky vyloučeného člena Juda do škol. 
   4.  V případě vyloučení člena Juda do škol dle předchozího odstavce nemá člen právo na vrácení alikvotní části členského příspěvku ani na vrácení uhrazených prostředků za účast na jednorázové akci. 
   5. V případě, že v důsledku porušení pravidel chování vznikne Judo do škol nebo třetí osobě škoda, zůstává povinnost k náhradě škody vyloučením člena Juda do škol nedotčena. 
  1. Členské příspěvky a úhrada za účast na jednorázových akcích 
   
   1.  Okamžikem přijetí člena vzniká povinnost člena uhradit členský příspěvek se splatností uvedenou pro daný blok výuky. V případě, že blok výuky umožňuje volbu způsobu úhrady, nastává splatnost způsobem, který si člen zvolil. 
   2.  Není-li v podmínkách účasti na bloku výuky stanoveno jinak, platí, že splatnost členského příspěvku pro jednotlivé pololetí školního roku trvá vždy: 
   
  1. Pro 1. pololetí od okamžiku potvrzení podání přihlášky člena do posledního dne měsíce říjen
  2. Pro 2. pololetí od okamžiku potvrzení podání přihlášky člena do posledního dne měsíce únor
   
   1.  Vrácení alikvotní části členských příspěvků při objektivní nemožnosti účasti na bloku výuky je možné pouze z důvodů dlouhodobé nemoci po předložení lékařské zprávy. 
   2.  V případě absence na tréninku nevzniká členovi Judo do škol nárok na vrácení peněz. Pokud je to v daném působišti možné, lze si danou akci nahradit po předchozí dohodě s trenérem. 
   3. V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, bude člen Juda do škol vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou. Pokud ani poté nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, bude dlužná částka předána k vymáhání právnímu zástupci, přičemž náklady na její vymáhání půjdou k tíží člena Juda do škol. 
   4.  V případě pozdní úhrady členského příspěvku nebo úhrady za účast na jednorázových akcích má Judo do škol právo na úhradu zákonných úroků z prodlení. 
   5.  Členské příspěvky v Judo do škol nezahrnují úrazové pojištění!
  1. Přidružené členství v Českém svazu juda 
   
   1.  Český svaz juda je páteřní organizací sdružující judistické kluby a organizace na území České Republiky. Český svaz juda je pořadatelem oficiálních závodů Judo. 
   2.  Judo do škol je přímým členem s rozhodovacími právy v rámci Českého svazu juda ve smyslu článku 8, odst.2),písm. A) Stanov Českého svazu juda. Stanovy naleznete na odkazu zde.
   3.  Člen Juda do škol se vznikem svého členství v Judo do škol stává Odvozeným členem Českého svazu juda ve smyslu Článku 16, Stanov Českého svazu juda.
   4.  Člen Juda do škol odesláním přihlášky vyslovuje souhlas se svým přihlášením do Českého svazu juda prostřednictvím Judo do škol.
   5.  Členovi Judo do škol z členství v Českém svazu juda nevyplývají žádné zvláštní povinnosti, které by nevyplývaly ze samotného členství v Judo do škol. 
   6.  Každý člen Juda do škol má právo kdykoliv z Českého svazu juda vystoupit, a to buď jednostranným písemným prohlášením adresovaným přímo Českému svazu juda, nebo prostřednictvím vyjádření adresovaného předsedovi spolku Judo do škol. 
   7.  V případě vystoupení z Českého svazu juda není člen Judo do škol oprávněn se účastnit soutěží pořádaných pod hlavičkou Českého svazu juda. 
  1.  Závěrečná ustanovení
   1.  Odesláním přihlášky členství v Judo do škol zájemce o členství v Judo do škol potvrzuje, že se s VPČ podrobně seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat. 
   2. Informace o způsobu zpracování osobních údajů členů Juda do škol jsou dostupné na odkazu zde. 
   3.  Zákonný zástupce odesláním přihlášky jim zastoupeného dítěte potvrzuje, že s obsahem VPČ přiměřeně seznámil přihlášené dítě. 
   4.  Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2019